tirsdag 29. mai 2012

Innkalling til årsmøte i Grüner AIL

Det avholdes årsmøte i Grüner AIL tirsdag 5. juni 2012 kl 18:00 i Kabinettet på Dælenenga.

Dagsorden:
1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll 
Forslag dirigent: Gunnar Stenvik.
Sekretær (protokollfører) og 2 representanter til å underskrive protokoll velges blant de frammøtte.

4. Behandling av årsmelding 
Årsmøtet i AILet behandler ikke årsmeldingene for avdelingene, med mindre særlige forhold tilsier det.

5. Behandling av revidert regnskap for Grüner AIL
Årsmøtet i AILet behandler ikke regnskap for avdelingene, med mindre særlige forhold tilsier det.

6. Behandling av innkomne forslag og saker:
6.1 – Markering av Grüners 100-årsjubileum i 2014 
Styret mener at Grüner AIL bør ta ansvar for å planlegge en markering av Grüners 100- årsjubileum 2014:
Forslag til vedtak: 
Det nye styret i Grüner AIL bes nedsette en komité med mandat til å starte planlegging av Grüners 100-årsjubileum i 2014. Komitéen skal samordne sin aktivitet med avdelingene, og skal jevnlig holde styret i AILet og avdelingene orientert om sitt arbeid. Budsjett for arbeidet skal behandles og godkjennes av styret i Grüner AIL. 

7. Fastsetting av medlemskontingent 
Det foreslås ingen endring.

8. Vedtak av budsjett for Grüner AIL 
Vedtak av budsjett for avdelingene ivaretas av avdelingenes årsmøter.

9. Vedtak av organisasjonsplan (intern oppgavefordeling i styret) 
Det foreslås ingen endringer ift. gjeldende organisasjonsplan, dvs. at styret består av 2 representanter fra hvert av lagene samt leder. Leder av lagene velges automatisk til AIL-styret. Blant styrets medlemmer velges nestleder, kasserer og sekretær. For øvrig ingen dedikerte verv blant styremedlemmene.

10. Bestemme hvilke idrettslag AILet skal organisere 
Ingen endring.

11. Valg: 
Lederne av de tilsluttede avdelingene/lagene er automatisk innvalgt til AIL-styret.
Disse er:
 - Jon Hernes - Grüner fotball
- Ulf Stubberud - Grüner hockey
- Silje Skyseth Westvig - Grüner håndball

Følgende styremedlemmer er ikke på valg og fortsetter i styret til neste årsmøte:
 - Nestleder: Benedicte Gabrielsen - Grüner hockey
- Kasserer: Maren Kristine Moen - Grüner håndball

Gunnar Stenvik fratrer ledervervet og går ut av styret ved årets årsmøte. Det skal dermed velges ny leder. I tillegg skal det velges nytt styremedlem til ubesatt plass i forrige periode.

Valgkomiteen har ikke klart å finne representanter til de ledige plassene i AIL-styret før årsmøtet. Styret må derfor kompletteres i senere nytt årsmøte for Grüner AIL.

Forslag til vedtak: 
Det nye styret instrueres om å finne kandidater til de ledige styrevervene og avholde nytt årsmøte med valg til ledige plasser innen utgangen av september 2012. Styrets sammensetning skal være i henhold til Grüner AILs lover. 

Valgkomiteen består automatisk av lederne av Grüner Ishockey IL og Grüner Fotball IL, og med leder av Grüner Håndball IL som varamedlem.

Det skal velges to revisorer. Valgkommiteen foreslår Jonny Fredriksen og Torgrim Huseby som har sagt seg villige.

 Årsmøtet delegerer til de enkelte lagene å oppnevne representantene til de overordnede tingene.